Đội ngũ cán bộ

GVC.TS. Huỳnh Phương Nam : Trưởng khoa, Trưởng bộ môn VLXD

GVC.TS. Huỳnh Phương Nam

Trưởng khoa, Trưởng bộ môn VLXD

Email: hpnam@dut.udn.vn, hphuongnam@gmail.com
Cel.: 0914000357
ThS. Nguyễn Thanh Cường : Phó trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thanh Cường

Phó trưởng khoa

Email: ntcuong@dut.udn.vn, cuong3dan@gmail.com
Cel.: 0905169915
TS. Cao Văn Lâm : Phó trưởng khoa

TS. Cao Văn Lâm

Phó trưởng khoa

Email: cvlam@dut.udn.vn, caolamx3@gmail.com
Cel.: 0905151785
ThS. Võ Hải Lăng : Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

ThS. Võ Hải Lăng

Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

Email: vhlang@dut.udn.vn, vohailang@gmail.com
Cel.: 0905136946
ThS. Lê Thị Ái Thi : Thư ký khoa

ThS. Lê Thị Ái Thi

Thư ký khoa

Email: khoaxdcd@dut.udn.vn
Cel.: 05113841297
PGS.TS. Hoàng Phương Hoa : Trưởng bộ môn Cầu - Hầm

PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

Trưởng bộ môn Cầu - Hầm

Email: hphoa@dut.udn.vn, phuonghoabkdn@gmail.com
Cel.: 0935888072
GVC.ThS. Lê Văn Lạc : Thỉnh giảng

GVC.ThS. Lê Văn Lạc

Thỉnh giảng

Email: lvlac@dut.udn.vn, laclevan@yahoo.com
Cel.: 0913405415
PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản : Cán bộ giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản

Cán bộ giảng dạy

Email: nxtoan@dut.udn.vn, nguyenxuantoan2007@gmail.com
Cel.: 0973779988
GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ : Cán bộ giảng dạy

GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ

Cán bộ giảng dạy

Email: nvmy@dut.udn.vn, vanmybkdn@gmail.com
Cel.: 0903509529
GVC.TS. Nguyễn Lan : Cán bộ giảng dạy

GVC.TS. Nguyễn Lan

Cán bộ giảng dạy

Email: nlan@dut.udn.vn, laohacdn@gmail.com
Cel.: 0983735935
ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh : Cán bộ giảng dạy

ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh

Cán bộ giảng dạy

Email: nhvinh@dut.udn.vn, vinhbachnam@gmail.com
Cel.: 0913418918
GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo : Cán bộ giảng dạy

GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo

Cán bộ giảng dạy

Email: ndthao@dut.udn.vn, ngduythao1978@yahoo.com
Cel.: 0905292002
TS. Đỗ Việt Hải : NCS tại Hoa Kỳ

TS. Đỗ Việt Hải

NCS tại Hoa Kỳ

Email: dvhai@dut.udn.vn, haibkdn@gmail.com
Cel.: 0905414525
TS. Đỗ Quang Trung : NC sau tiến sĩ tại Hoa Kỳ

TS. Đỗ Quang Trung

NC sau tiến sĩ tại Hoa Kỳ

Email: dqtrung@dut.udn.vn, qtdo14@gmail.com
Cel.: 0905546695
TS. Cao Văn Lâm : Phó trưởng khoa

TS. Cao Văn Lâm

Phó trưởng khoa

Email: cvlam@dut.udn.vn, caolamx3@gmail.com
Cel.: 0905151785
ThS.NCS. Hồ Mạnh Hùng : Cán bộ giảng dạy

ThS.NCS. Hồ Mạnh Hùng

Cán bộ giảng dạy

Email: hmhung@dut.udn.vn, hohungbkdn@yahoo.com
Cel.: 0914855318
TS. Phan Hoàng Nam : Cán bộ giảng dạy

TS. Phan Hoàng Nam

Cán bộ giảng dạy

Email: phnam@dut.udn.vn, phanhoangnam@gmail.com
Cel.: 0905934512
TS. Hoàng Trọng Lâm : NCS tại Nhật Bản

TS. Hoàng Trọng Lâm

NCS tại Nhật Bản

Email: htlam@dut.udn.vn, hoanglam289@gmail.com
Cel.: 0905762730
TS. Võ Duy Hùng : Cán bộ giảng dạy

TS. Võ Duy Hùng

Cán bộ giảng dạy

Email: vdhung@dut.udn.vn, duyhung04x3a@gmail.com
Cel.: 0983082663
ThS.NCS. Trần Đình Minh : Cán bộ giảng dạy

ThS.NCS. Trần Đình Minh

Cán bộ giảng dạy

Email: tdminh@dut.udn.vn, dinhminh21@yahoo.com
Cel.: 0913944135
PGS.TS. Châu Trường Linh : Trưởng bộ môn Đường ôtô & Đường thành phố

PGS.TS. Châu Trường Linh

Trưởng bộ môn Đường ôtô & Đường thành phố

Email: ctlinh@dut.udn.vn, lioa319@gmail.com
Cel.: 0913422267
PGS.TS. Phan Cao Thọ : Thỉnh giảng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thỉnh giảng

Email: pctho@dct.udn.vn, thophancao@gmail.com
Cel.: 0913405145
GVC.ThS. Nguyễn Biên Cương : Cán bộ giảng dạy

GVC.ThS. Nguyễn Biên Cương

Cán bộ giảng dạy

Email: nbcuong@dut.udn.vn, nbcvna@gmail.com
Cel.: 0913401627
ThS. Võ Đức Hoàng : Cán bộ giảng dạy

ThS. Võ Đức Hoàng

Cán bộ giảng dạy

Email: vdhoang@dut.udn.vn, hoangchau200499@yahoo.com
Cel.: 0913423223
TS. Nguyễn Hồng Hải : Trưởng phòng đào tạo

TS. Nguyễn Hồng Hải

Trưởng phòng đào tạo

Email: nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com
Cel.: 0918326818
ThS. Nguyễn Thanh Cường : Phó trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thanh Cường

Phó trưởng khoa

Email: ntcuong@dut.udn.vn, cuong3dan@gmail.com
Cel.: 0905169915
ThS. Trần Thị Phương Anh : Cán bộ giảng dạy

ThS. Trần Thị Phương Anh

Cán bộ giảng dạy

Email: ttpanh@dut.udn.vn, phuonganhxdcd@gmail.com
Cel.: 0913021434
ThS.NCS. Hoàng Phương Tùng : NCS tại Hoa Kỳ

ThS.NCS. Hoàng Phương Tùng

NCS tại Hoa Kỳ

Email: hptung@dut.udn.vn, tungphhoang@gmail.com
Cel.: 0977999526
TS. Nguyễn Phước Quý Duy : Cán bộ giảng dạy

TS. Nguyễn Phước Quý Duy

Cán bộ giảng dạy

Email: npqduy@dut.udn.vn, ngphquyduy@gmail.com
Cel.: 0905322669
ThS. Trần Thị Thu Thảo : Cán bộ giảng dạy

ThS. Trần Thị Thu Thảo

Cán bộ giảng dạy

Email: tttthao@dut.udn.vn, tranthaoxdcd@gmail.com
Cel.: 0983821513
TS. Phạm Ngọc Phương : Cán bộ giảng dạy

TS. Phạm Ngọc Phương

Cán bộ giảng dạy

Email: pnphuong@dut.udn.vn, pnphuongdb@gmail.com
Cel.: 0979062057
TS. Trần Trung Việt : Cán bộ giảng dạy

TS. Trần Trung Việt

Cán bộ giảng dạy

Email: ttviet@dut.udn.vn
Cel.:
ThS.NCS. Nguyễn Văn Tê Rôn : NCS tại Singapore

ThS.NCS. Nguyễn Văn Tê Rôn

NCS tại Singapore

Email: nvtron@dut.udn.vn, rontevan85@gmail.com
Cel.: 0986955882
ThS. Lê Nguyên Đình : Cán bộ giảng dạy

ThS. Lê Nguyên Đình

Cán bộ giảng dạy

Email: lndinh@dut.udn.vn
Cel.:
ThS. Phạm Ngọc Đức : Cán bộ giảng dạy

ThS. Phạm Ngọc Đức

Cán bộ giảng dạy

Email: pnduc@dut.udn.vn, ngocducpc2205@gmail.com
Cel.: 0972257402
KS. Lê Đức Châu : Cán bộ PTN

KS. Lê Đức Châu

Cán bộ PTN

Email: ldchau@dut.udn.vn, chauleduc@gmail.com
Cel.: 0905919268
ThS. Võ Hải Lăng : Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

ThS. Võ Hải Lăng

Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

Email: vhlang@dut.udn.vn, vohailang@gmail.com
Cel.: 0905136946
GVC.TS. Đỗ Hữu Đạo : Trưởng bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Xây dựng

GVC.TS. Đỗ Hữu Đạo

Trưởng bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Xây dựng

Email: dhdao@dut.udn.vn, huudaod1203@gmail.com
Cel.: 0914000545
GVC.ThS. Lê Xuân Mai : Thỉnh giảng

GVC.ThS. Lê Xuân Mai

Thỉnh giảng

Email: lxmai@dut.udn.vn, lexuanmai_dhbk@yahoo.com.vn
Cel.: 0913402569
ThS. Lê Văn Định : Cán bộ giảng dạy

ThS. Lê Văn Định

Cán bộ giảng dạy

Email: lvdinh@dut.udn.vn, levandinhg@gmail.com
Cel.: 0913418530
TS. Bạch Quốc Tiến : Cán bộ giảng dạy

TS. Bạch Quốc Tiến

Cán bộ giảng dạy

Email: bqtien@dut.udn.vn, tienquocbach@gmail.com
Cel.: 0905104358
ThS.NCS. Nguyễn Tín : NCS tại Úc

ThS.NCS. Nguyễn Tín

NCS tại Úc

Email: ntin@dut.udn.vn, ngtin.gte@gmail.com
Cel.:
ThS. Nguyễn Thu Hà : Cán bộ giảng dạy

ThS. Nguyễn Thu Hà

Cán bộ giảng dạy

Email: ntha@dut.udn.vn, thuhabkdn@gmail.com
Cel.: 0905470047
ThS.NCS. Đoàn Việt Lê : NCS tại Úc

ThS.NCS. Đoàn Việt Lê

NCS tại Úc

Email: dvle@dut.udn.vn, doanvietle@gmail.com
Cel.: 0905750555
ThS.NCS. Nguyễn Thị Ngọc Yến : Cán bộ giảng dạy

ThS.NCS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

Cán bộ giảng dạy

Email: ntnyen@dut.udn.vn, ngocyendc@gmail.com
Cel.: 0977523959
ThS. Trần Khắc Vỹ : Cán bộ giảng dạy

ThS. Trần Khắc Vỹ

Cán bộ giảng dạy

Email: tkvi@dut.udn.vn, trankhacvi@gmail.com
Cel.: 0905800161
KS. Phạm Văn Ngọc : Học cao học tại Úc

KS. Phạm Văn Ngọc

Học cao học tại Úc

Email: pvngoc@dut.udn.vn, vanngoc87@gmail.com
Cel.: 0986805444
KS. Nguyễn Thị Phương Khuê : Cán bộ PTN

KS. Nguyễn Thị Phương Khuê

Cán bộ PTN

Email: ntpkhue@dut.udn.vn, nguyenthiphuongkhue@gmail.com
Cel.: 0937499457
KS. Phan Đức Tâm : Cán bộ giảng dạy

KS. Phan Đức Tâm

Cán bộ giảng dạy

Email: pdtam@dut.udn.vn, phantambk@gmail.com
Cel.: 0949800777
GVC.TS. Huỳnh Phương Nam : Trưởng khoa, Trưởng bộ môn VLXD

GVC.TS. Huỳnh Phương Nam

Trưởng khoa, Trưởng bộ môn VLXD

Email: hpnam@dut.udn.vn, hphuongnam@gmail.com
Cel.: 0914000357
GVC.ThS. Lê Xuân Chương : Thỉnh giảng

GVC.ThS. Lê Xuân Chương

Thỉnh giảng

Email: lxchuong@dut.udn.vn, lxchuong_dn@yahoo.com
Cel.: 0935727123
ThS. Nguyễn Thị Tuyết An : Cán bộ giảng dạy

ThS. Nguyễn Thị Tuyết An

Cán bộ giảng dạy

Email: nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn
Cel.: 0913407868
ThS. Đỗ Thị Phượng : Cán bộ giảng dạy

ThS. Đỗ Thị Phượng

Cán bộ giảng dạy

Email: dtphuong@dut.udn.vn, phuongvl2007@yahoo.com
Cel.: 0906117102
TS. Phùng Quốc Trí : NC sau tiến sĩ tại Bỉ

TS. Phùng Quốc Trí

NC sau tiến sĩ tại Bỉ

Email: pqtri@dut.udn.vn
Cel.:
KS. Nguyễn Văn Quang : Cán bộ giảng dạy

KS. Nguyễn Văn Quang

Cán bộ giảng dạy

Email: nvquang@dut.udn.vn, nvquangbm@gmail.com
Cel.: 01219336151
KS. Nguyễn Tiến Dũng : Cán bộ giảng dạy

KS. Nguyễn Tiến Dũng

Cán bộ giảng dạy

Email: ntdung@dut.udn.vn, nguyentiendung261@gmail.com
Cel.: 0935231577
KS. Vũ Hoàng Trí : Cán bộ PTN

KS. Vũ Hoàng Trí

Cán bộ PTN

Email: vhtri@dut.udn.vn, hoangtri07vlbk@gmail.com
Cel.: