Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu năm học 2018-2019

Thông tin cho sinh viên về Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu năm học 2018-2019 được đính kèm file bên dưới:

Download (PDF, 2.95MB)