Thông báo lấy ý kiến sinh viên năm 1,2,3 về mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo

Phòng khảo thí thông báo đến toàn bộ Sinh viên năm 1,2,3 Thông báo lấy ý kiến sinh viên về mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo. (thông tin như file đính kèm). Đây là hoạt động quan trọng của Trường ĐHBK nhằm mục đích khảo sát ý kiến của sinh viên, trên cơ sở đó trường sẽ có những hoạt động cải thiện nâng cao điều kiện phục vụ và chất lượng đào tạo nên đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

File đính kèm:

Download (PDF, 214KB)

Ban chủ nhiệm khoa.