Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập cho SV dân tộc thiểu số

Khoa chuyển một số thông báo về chính sách đối với sinh viên như sau:

  • Nộp hồ sơ miễn giảm học phí:

Download (PDF, 966KB)

  • Nộp hồ sơ xin nhận trợ cấp xã hội:

Download (PDF, 613KB)

  • Nộp hồ sơ xin hỗ trợ chi phí học tập cho Sinh viên dân tộc thiểu số:

Download (PDF, 316KB)

Ban chủ nhiệm khoa