Thông báo tuyển dụng Công ty CP Tư Vấn XD CTGT 5 (TECCO 5) năm 2019

Công ty CP Tư Vấn XD CTGT 5 (TECCO 5) tuyển dụng khoảng 10 kỹ sư Thiết kế cầu đường và kỹ sư Vật liệu xây dựng. Thông tin chi tiết như sau:

Ban chủ nhiệm khoa