Khảo sát tình hình việc làm

[tabs]
[tab title=”KHÓA 06″]
Lớp 06X3A:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Lớp 06X3D:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

[/tab]
[tab title=”KHÓA 07″]
Lớp 07X3C:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Lớp 07X3D:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

[/tab]
[tab title=”KHÓA 08″]
Lớp 08X3B:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Lớp 08VLXD:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

[/tab]
[tab title=”KHÓA 09″]
Lớp 09X3A:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Lớp 09X3B:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Lớp 09VLXD:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

[/tab]
[tab title=”KHÓA 10″]
Lớp 10X3A:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Lớp 10X3B:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Lớp 10X3C:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Lớp 10X3CLC:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

[/tab]
[tab title=”KHÓA 11″]
Lớp 10X3CLC:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

[/tab]
[/tabs]