Sinh viên bổ sung gấp hồ sơ lưu đồ án tốt nghiệp

Nhà trường yêu cầu sinh viên vừa Đồ án tốt nghiệp HK1/2017-2018 bổ sung gấp hồ sơ lưu đồ án tốt nghiệp. Mọi việc chậm trễ, sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Danh sách thống kê như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK