Thông báo thay đổi thời gian nộp ĐATN và thời gian bảo vệ ĐATN kỳ 2 năm 2014-2015

Giáo vụ Khoa xin thông báo:

Kế hoạch nộp ĐATN và bảo vệ ĐATN có sự thay đổi như file đính kèm. Những sinh viên đang làm ĐATN chú ý để thực hiện!

Trân trọng!!

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)