Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, xét, cấp học bổng khuyến khích học tập HK1/2017-2018

Giáo vụ khoa thông báo đến sinh viên Thông báo của phòng Công tác Sinh viên về việc tiếp nhận hồ sơ, xét, cấp học bổng khuyến khích học tập HK1/2017-2018. Chi tiết xem file đính kèm:

Download (PDF, 238KB)

Theo Giáo vụ khoa