Thông báo cuộc thi ‘Sinh viên ĐHBK với Ngày pháp luật Việt Nam”

Giáo vụ khoa XDCĐ gửi SInh viên Thông báo cuộc thi ‘Sinh viên ĐHBK với Ngày pháp luật Việt Nam” như sau:

Download (PDF, 822KB)

GVK