Thông báo đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021

Khoa Xây dựng Cầu đường thông báo các nội dung liên quan đến thực hiện đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

  1. Kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp:

Download (PDF, 147KB)

2. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông, chuyên ngành cầu:

Download (PDF, 460KB)

3. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông, chuyên ngành đường:

4. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng:

Download (PDF, 179KB)

Ban chủ nhiệm khoa