Thông báo triển khai thu thập thông tin hỗ trợ sinh viên khó khăn năm học 2021-2022

Đường dẫn đăng ký: https://forms.office.com/r/JTcxMLYqzY

Hoặc QRcode đăng ký:

Ban chủ nhiệm khoa