Cao học kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

MÔN HỌC SỐ ĐVHT
I. Các môn chung: 15
Triết học 4
Ngoại ngữ 4
Lý thuyết đàn hồi 2
Phương pháp Nghiên cứu khoa học 1
Phương pháp số trong tính toán kết cấu 2
Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên 2
Độ tin cậy và tuổi thọ công trình xây dựng 2
II. Chuyên ngành Cầu hầm 39
II.1 Các học phần bắt buộc 12
Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng móng cầu 2
Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước 2
Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng cầu BTCT 2
Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng cầu thép 2
Cầu treo và cầu dây văng 2
Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng hầm giao thông 2
II.1 Các học phần tự chọn 15
Động lực công trình (Tự chọn 1) 2
Tính toán kết cấu theo lý thuyết tối ưu (Tự chọn 1) 2
Kết cấu dây mềm (Tự chọn 1) 2
Ổn định công trình (Tự chọn 3) 2
Tính toán thanh thành mỏng (Tự chọn 3) 2
Kết cấu tấm vỏ mỏng bằng BTCT (Tự chọn 3) 2
Lý thuyết đàn hồi (Tự chọn 2) 1
Cơ sở cơ học phá hủy (Tự chọn 2) 1
Chuyên đề cơ học đất (Tự chọn 2) 1
Kết cấu thép ứng suất trước (Tự chọn 4) 2
Kết cấu vật liệu composit (Tự chọn 4) 2
Dao động kỹ thuật công trình xây dựng (Tự chọn 4) 2
P.Pháp K.sát- nghiên cứu thực nghiệm CT(Tự chọn 5) 2
Lý thuyết đàn nhớt và từ biến của bê tông (Tự chọn 5) 2
Kết cấu xây dựng và xu thế phát triển (Tự chọn 5) 2
Phân tích kết cấu cầu (Tự chọn 6) 2
Khí động học trong thiết kế cầu (Tự chọn 6) 2
Tính toán cầu chịu ảnh hưởng động đất (Tự chọn 6) 2
Quản lý dự án cầu (Tự chọn 7) 2
Quản lý khai thác và kiểm định cầu (Tự chọn 7) 2
Thiết kế cảnh quan công trình cầu (Tự chọn 7) 2
Tiêu chuẩn AASHTO LRFD trong thiết kế cầu (Tự chọn 8) 2
Ứng dụng tin học trong thiết kế cầu (Tự chọn 8) 2
Vật liệu mới trong xây dựng cầu (Tự chọn 8) 2
Tham quan thực tập 1
Bảo vệ đề cương
Bảo vệ luận văn thạc sĩ 11
III. Chuyên ngành Đường ô tô, đường thành phố 40
III.1 Các học phần bắt buộc 12
Lý thuyết đàn hồi 2
Thiết kế hình học và cảnh quan môi trường đường ôtô 2
Cơ học đất – nền móng nâng cao 2
Qui hoạch và thiết kế đường đô thị 2
Vật liệu và Công nghệ tiên tiến trong XD Đường 2
Công trình nền – mặt đường 2
III.2 Các học phần tự chọn 16
Tính toán kết cấu theo lý thuyết tối ưu (Tự chọn 1) 2
Tự động hoá thiết kế đường ô tô (Tự chọn 1) 2
Phân tích hệ thống giao thông (Tự chọn 2) 2
Quy hoạch và thiết kế đô thị (Tự chọn 2) 2
Kỹ thuật và an toàn giao thông (Tự chọn 3) 2
Qui hoạch và thiết kế sân bay (Tự chọn 3) 2
Ổn định nền đường qua vùng đặc biệt (tự chọn 4) 2
Động đất và tác động lên công trình (tự chọn 4) 2
Khai thác đường ô tô (tự chọn 5) 2
Môi trường trong XD đường ô tô (tự chọn 5) 2
Mô hình hóa tính toán CT nền mặt đường (tự chọn 6) 2
Trắc địa trong xây dựng đường (tự chọn 6) 2
Thuỷ văn và địa chất công trình nâng cao (Tự chọn 7) 2
Hệ thống giao thông thông minh  (Tự chọn 7) 2
Qui hoạch thực nghiệm  nền – mặt  công trình đường (Tự chọn 8) 2
Quản lý dự án đầu tư xây dựng đường (Tự chọn 8) 2
Tham quan thực tập 1
Bảo vệ đề cương luận văn
Bảo vệ luận văn thạc sĩ 11