Đội ngũ cán bộ

GVC.TS. Cao Văn Lâm : Trưởng khoa

GVC.TS. Cao Văn Lâm

Trưởng khoa

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/cvlam

cvlam@dut.udn.vncaolamx3gmail.com
ThS. Nguyễn Thanh Cường : Phó trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thanh Cường

Phó trưởng khoa

ntcuong@dut.udn.vn, cuong3dan@gmail.com
TS. Phan Hoàng Nam : Phó trưởng khoa

TS. Phan Hoàng Nam

Phó trưởng khoa

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phnam

Google scholar

phnam@dut.udn.vnp
TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến : Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

ntnyen@dut.udn.vn, ngocyendc@gmail.com
ThS. Lê Thị Ái Thi : Thư ký khoa

ThS. Lê Thị Ái Thi

Thư ký khoa

khoaxdcd@dut.udn.vn
TS. Đỗ Việt Hải : Trưởng bộ môn

TS. Đỗ Việt Hải

Trưởng bộ môn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dvhai

dvhai@dut.udn.vn, haibkdn@gmail.com
PGS.TS. Hoàng Phương Hoa : Cán bộ giảng dạy

PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hphoa

hphoa@dut.udn.vn, phuonghoabkdn@gmail.com
GVC.ThS. Lê Văn Lạc : Thỉnh giảng

GVC.ThS. Lê Văn Lạc

Thỉnh giảng

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lvlac

lvlac@dut.udn.vn, laclevan@yahoo.com
PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản : Cán bộ giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nxtoan

nxtoan@dut.udn.vn, nguyenxuantoan2007@gmail.com
GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ : Cán bộ giảng dạy

GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ

Cán bộ giảng dạy

nvmy@dut.udn.vn, vanmybkdn@gmail.com
GVC.TS. Cao Văn Lâm : Trưởng khoa

GVC.TS. Cao Văn Lâm

Trưởng khoa

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/cvlam

cvlam@dut.udn.vncaolamx3gmail.com
PGS.TS. Nguyễn Lan : Cán bộ giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Lan

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nlan

nlan@dut.udn.vn, laohacdn@gmail.com
ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh : Cán bộ giảng dạy

ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nhvinh

nhvinh@dut.udn.vn, vinhbachnam@gmail.com
GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo : Cán bộ giảng dạy

GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ndthao

ndthao@dut.udn.vn, ngduythao1978@yahoo.com
TS. Đỗ Quang Trung : NC sau tiến sĩ tại Hoa Kỳ

TS. Đỗ Quang Trung

NC sau tiến sĩ tại Hoa Kỳ

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dqtrung

dqtrung@dut.udn.vn, qtdo14@gmail.com
TS. Hồ Mạnh Hùng : Cán bộ giảng dạy

TS. Hồ Mạnh Hùng

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hmhung

hmhung@dut.udn.vn, hohungbkdn@yahoo.com
TS. Phan Hoàng Nam : Phó trưởng khoa

TS. Phan Hoàng Nam

Phó trưởng khoa

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phnam

Google scholar

phnam@dut.udn.vnp
TS. Hoàng Trọng Lâm : Cán bộ giảng dạy

TS. Hoàng Trọng Lâm

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/htlam

htlam@dut.udn.vn, hoanglam289@gmail.com
TS. Võ Duy Hùng : Cán bộ giảng dạy

TS. Võ Duy Hùng

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vdhung

vdhung@dut.udn.vn, duyhung04x3a@gmail.com
ThS.NCS. Trần Đình Minh : Cán bộ giảng dạy

ThS.NCS. Trần Đình Minh

Cán bộ giảng dạy

tdminh@dut.udn.vn, dinhminh21@yahoo.com
TS. Phạm Ngọc Phương : Trưởng bộ môn

TS. Phạm Ngọc Phương

Trưởng bộ môn

pnphuong@dut.udn.vn, pnphuongdb@gmail.com
PGS.TS. Phan Cao Thọ : Thỉnh giảng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thỉnh giảng

pctho@dct.udn.vn, thophancao@gmail.com
GVC.ThS. Nguyễn Biên Cương : Cán bộ giảng dạy

GVC.ThS. Nguyễn Biên Cương

Cán bộ giảng dạy

nbcuong@dut.udn.vn, nbcvna@gmail.com
ThS. Võ Đức Hoàng : Cán bộ giảng dạy

ThS. Võ Đức Hoàng

Cán bộ giảng dạy

vdhoang@dut.udn.vn, hoangchau200499@yahoo.com
PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải : Trưởng phòng đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

Trưởng phòng đào tạo

nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com
PGS.TS. Châu Trường Linh : Cán bộ giảng dạy

PGS.TS. Châu Trường Linh

Cán bộ giảng dạy

ctlinh@dut.udn.vn, lioa319@gmail.com
ThS. Nguyễn Thanh Cường : Phó trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thanh Cường

Phó trưởng khoa

ntcuong@dut.udn.vn, cuong3dan@gmail.com
ThS. Võ Hải Lăng : Cán bộ giảng dạy

ThS. Võ Hải Lăng

Cán bộ giảng dạy

vhlang@dut.udn.vn, vohailang@gmail.com
NCS. Trần Thị Phương Anh : Cán bộ giảng dạy, Chủ tịch Công đoàn

NCS. Trần Thị Phương Anh

Cán bộ giảng dạy, Chủ tịch Công đoàn

ttpanh@dut.udn.vn, phuonganhxdcd@gmail.com
TS. Hoàng Phương Tùng : NC sau tiến sĩ tại Singapore

TS. Hoàng Phương Tùng

NC sau tiến sĩ tại Singapore

hptung@dut.udn.vn, tungphhoang@gmail.com
TS. Nguyễn Phước Quý Duy : NC sau tiến sĩ tại Singapore

TS. Nguyễn Phước Quý Duy

NC sau tiến sĩ tại Singapore

npqduy@dut.udn.vn, ngphquyduy@gmail.com
ThS. Trần Thị Thu Thảo : Cán bộ giảng dạy

ThS. Trần Thị Thu Thảo

Cán bộ giảng dạy

tttthao@dut.udn.vn, tranthaoxdcd@gmail.com
TS. Trần Trung Việt : Cán bộ giảng dạy

TS. Trần Trung Việt

Cán bộ giảng dạy

ttviet@dut.udn.vn
ThS.NCS. Nguyễn Văn Tê Rôn : NCS tại Singapore

ThS.NCS. Nguyễn Văn Tê Rôn

NCS tại Singapore

nvtron@dut.udn.vn, rontevan85@gmail.com
ThS. Phạm Ngọc Đức : Cán bộ giảng dạy

ThS. Phạm Ngọc Đức

Cán bộ giảng dạy

pnduc@dut.udn.vn, ngocducpc2205@gmail.com
ThS. Lê Đức Châu : Cán bộ PTN

ThS. Lê Đức Châu

Cán bộ PTN

ldchau@dut.udn.vn, chauleduc@gmail.com
GVC.TS. Đỗ Hữu Đạo : Trưởng bộ môn

GVC.TS. Đỗ Hữu Đạo

Trưởng bộ môn

dhdao@dut.udn.vn, huudaod1203@gmail.com
GVC.ThS. Lê Xuân Mai : Thỉnh giảng

GVC.ThS. Lê Xuân Mai

Thỉnh giảng

lxmai@dut.udn.vn, lexuanmai_dhbk@yahoo.com.vn
ThS. Lê Văn Định : Cán bộ giảng dạy

ThS. Lê Văn Định

Cán bộ giảng dạy

lvdinh@dut.udn.vn, levandinhg@gmail.com
TS. Bạch Quốc Tiến : Cán bộ giảng dạy

TS. Bạch Quốc Tiến

Cán bộ giảng dạy

bqtien@dut.udn.vn, tienquocbach@gmail.com
ThS. Nguyễn Thu Hà : Cán bộ giảng dạy

ThS. Nguyễn Thu Hà

Cán bộ giảng dạy

ntha@dut.udn.vn, thuhabkdn@gmail.com
ThS.NCS. Đoàn Việt Lê : NCS tại Úc

ThS.NCS. Đoàn Việt Lê

NCS tại Úc

dvle@dut.udn.vn, doanvietle@gmail.com
ThS. Trần Khắc Vỹ : Cán bộ giảng dạy

ThS. Trần Khắc Vỹ

Cán bộ giảng dạy

tkvi@dut.udn.vn, trankhacvi@gmail.com
ThS. Phạm Văn Ngọc : NCS tại Úc

ThS. Phạm Văn Ngọc

NCS tại Úc

pvngoc@dut.udn.vn, vanngoc87@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Phương Khuê : Cán bộ PTN

ThS. Nguyễn Thị Phương Khuê

Cán bộ PTN

ntpkhue@dut.udn.vn, nguyenthiphuongkhue@gmail.com
KS. Phan Đức Tâm : Cán bộ giảng dạy

KS. Phan Đức Tâm

Cán bộ giảng dạy

pdtam@dut.udn.vn, phantambk@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến : Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

ntnyen@dut.udn.vn, ngocyendc@gmail.com
GVC.TS. Huỳnh Phương Nam : Thỉnh giảng

GVC.TS. Huỳnh Phương Nam

Thỉnh giảng

hpnam@dut.udn.vn, hphuongnam@gmail.com
GVC.ThS. Lê Xuân Chương : Thỉnh giảng

GVC.ThS. Lê Xuân Chương

Thỉnh giảng

lxchuong@dut.udn.vn, lxchuong_dn@yahoo.com
ThS. Nguyễn Thị Tuyết An : Thỉnh giảng

ThS. Nguyễn Thị Tuyết An

Thỉnh giảng

nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn
ThS. Đỗ Thị Phượng : Cán bộ giảng dạy

ThS. Đỗ Thị Phượng

Cán bộ giảng dạy

dtphuong@dut.udn.vn, phuongvl2007@yahoo.com
KS. Nguyễn Văn Quang : Cán bộ giảng dạy

KS. Nguyễn Văn Quang

Cán bộ giảng dạy

nvquang@dut.udn.vn, nvquangbm@gmail.com
KS. Nguyễn Tiến Dũng : Cán bộ giảng dạy

KS. Nguyễn Tiến Dũng

Cán bộ giảng dạy

ntdung@dut.udn.vn, nguyentiendung261@gmail.com
KS. Vũ Hoàng Trí : Cán bộ PTN

KS. Vũ Hoàng Trí

Cán bộ PTN

vhtri@dut.udn.vn, hoangtri07vlbk@gmail.com