Đội ngũ cán bộ

GVC.TS. Cao Văn Lâm : Trưởng khoa

GVC.TS. Cao Văn Lâm

Trưởng khoa

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/cvlam

0789479888 cvlam@dut.udn.vncaolamx3gmail.com
ThS. Nguyễn Thanh Cường : Phó trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thanh Cường

Phó trưởng khoa

0905169915 ntcuong@dut.udn.vn, cuong3dan@gmail.com
TS. Phan Hoàng Nam : Phó trưởng khoa

TS. Phan Hoàng Nam

Phó trưởng khoa

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phnam

Google scholar

0931225799 phnam@dut.udn.vn
TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến : Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

0977523959 ntnyen@dut.udn.vn, ngocyendc@gmail.com
ThS. Lê Thị Ái Thi : Thư ký khoa

ThS. Lê Thị Ái Thi

Thư ký khoa

02363841297 khoaxdcd@dut.udn.vn
TS. Đỗ Việt Hải : Trưởng bộ môn

TS. Đỗ Việt Hải

Trưởng bộ môn

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dvhai

0905414525 dvhai@dut.udn.vn, haibkdn@gmail.com
PGS.TS. Hoàng Phương Hoa : Cán bộ giảng dạy

PGS.TS. Hoàng Phương Hoa

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hphoa

0935888072 hphoa@dut.udn.vn, phuonghoabkdn@gmail.com
GVC.ThS. Lê Văn Lạc : Thỉnh giảng

GVC.ThS. Lê Văn Lạc

Thỉnh giảng

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lvlac

0913405415 lvlac@dut.udn.vn, laclevan@yahoo.com
PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản : Cán bộ giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nxtoan

0973779988 nxtoan@dut.udn.vn, nguyenxuantoan2007@gmail.com
GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ : Cán bộ giảng dạy

GVC.TS. Nguyễn Văn Mỹ

Cán bộ giảng dạy

0903509529 nvmy@dut.udn.vn, vanmybkdn@gmail.com
GVC.TS. Cao Văn Lâm : Trưởng khoa

GVC.TS. Cao Văn Lâm

Trưởng khoa

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/cvlam

0789479888 cvlam@dut.udn.vncaolamx3gmail.com
PGS.TS. Nguyễn Lan : Cán bộ giảng dạy

PGS.TS. Nguyễn Lan

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nlan

0983735935 nlan@dut.udn.vn, laohacdn@gmail.com
ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh : Cán bộ giảng dạy

ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nhvinh

0913418918 nhvinh@dut.udn.vn, vinhbachnam@gmail.com
GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo : Cán bộ giảng dạy

GVC.TS. Nguyễn Duy Thảo

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ndthao

0905292002 ndthao@dut.udn.vn, ngduythao1978@yahoo.com
TS. Đỗ Quang Trung : NC sau tiến sĩ tại Hoa Kỳ

TS. Đỗ Quang Trung

NC sau tiến sĩ tại Hoa Kỳ

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dqtrung

0905546695 dqtrung@dut.udn.vn, qtdo14@gmail.com
TS. Hồ Mạnh Hùng : Cán bộ giảng dạy

TS. Hồ Mạnh Hùng

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hmhung

0914855318 hmhung@dut.udn.vn, hohungbkdn@yahoo.com
TS. Phan Hoàng Nam : Phó trưởng khoa

TS. Phan Hoàng Nam

Phó trưởng khoa

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phnam

Google scholar

0931225799 phnam@dut.udn.vn
TS. Hoàng Trọng Lâm : Cán bộ giảng dạy

TS. Hoàng Trọng Lâm

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/htlam

0905762730 htlam@dut.udn.vn, hoanglam289@gmail.com
TS. Võ Duy Hùng : Cán bộ giảng dạy

TS. Võ Duy Hùng

Cán bộ giảng dạy

Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vdhung

0983082663 vdhung@dut.udn.vn, duyhung04x3a@gmail.com
ThS.NCS. Trần Đình Minh : Cán bộ giảng dạy

ThS.NCS. Trần Đình Minh

Cán bộ giảng dạy

0913944135 tdminh@dut.udn.vn, dinhminh21@yahoo.com
TS. Phạm Ngọc Phương : Trưởng bộ môn

TS. Phạm Ngọc Phương

Trưởng bộ môn

0979062057 pnphuong@dut.udn.vn, pnphuongdb@gmail.com
PGS.TS. Phan Cao Thọ : Thỉnh giảng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thỉnh giảng

0913405145 pctho@dct.udn.vn, thophancao@gmail.com
GVC.ThS. Nguyễn Biên Cương : Cán bộ giảng dạy

GVC.ThS. Nguyễn Biên Cương

Cán bộ giảng dạy

0913401627 nbcuong@dut.udn.vn, nbcvna@gmail.com
ThS. Võ Đức Hoàng : Cán bộ giảng dạy

ThS. Võ Đức Hoàng

Cán bộ giảng dạy

0913423223 vdhoang@dut.udn.vn, hoangchau200499@yahoo.com
PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải : Trưởng phòng đào tạo

PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

Trưởng phòng đào tạo

0918326818 nhhai@dut.udn.vn, honghaidhbk@yahoo.com
PGS.TS. Châu Trường Linh : Cán bộ giảng dạy

PGS.TS. Châu Trường Linh

Cán bộ giảng dạy

0913422267 ctlinh@dut.udn.vn, lioa319@gmail.com
ThS. Nguyễn Thanh Cường : Phó trưởng khoa

ThS. Nguyễn Thanh Cường

Phó trưởng khoa

0905169915 ntcuong@dut.udn.vn, cuong3dan@gmail.com
ThS. Võ Hải Lăng : Cán bộ giảng dạy

ThS. Võ Hải Lăng

Cán bộ giảng dạy

0905136946 vhlang@dut.udn.vn, vohailang@gmail.com
NCS. Trần Thị Phương Anh : Cán bộ giảng dạy, Chủ tịch Công đoàn

NCS. Trần Thị Phương Anh

Cán bộ giảng dạy, Chủ tịch Công đoàn

0913021434 ttpanh@dut.udn.vn, phuonganhxdcd@gmail.com
TS. Hoàng Phương Tùng : NC sau tiến sĩ tại Singapore

TS. Hoàng Phương Tùng

NC sau tiến sĩ tại Singapore

0977999526 hptung@dut.udn.vn, tungphhoang@gmail.com
TS. Nguyễn Phước Quý Duy : NC sau tiến sĩ tại Singapore

TS. Nguyễn Phước Quý Duy

NC sau tiến sĩ tại Singapore

0905322669 npqduy@dut.udn.vn, ngphquyduy@gmail.com
ThS. Trần Thị Thu Thảo : Cán bộ giảng dạy

ThS. Trần Thị Thu Thảo

Cán bộ giảng dạy

0983821513 tttthao@dut.udn.vn, tranthaoxdcd@gmail.com
TS. Trần Trung Việt : Cán bộ giảng dạy

TS. Trần Trung Việt

Cán bộ giảng dạy

ttviet@dut.udn.vn
ThS.NCS. Nguyễn Văn Tê Rôn : NCS tại Singapore

ThS.NCS. Nguyễn Văn Tê Rôn

NCS tại Singapore

0986955882 nvtron@dut.udn.vn, rontevan85@gmail.com
ThS. Phạm Ngọc Đức : Cán bộ giảng dạy

ThS. Phạm Ngọc Đức

Cán bộ giảng dạy

0972257402 pnduc@dut.udn.vn, ngocducpc2205@gmail.com
ThS. Lê Đức Châu : Cán bộ PTN

ThS. Lê Đức Châu

Cán bộ PTN

0905919268 ldchau@dut.udn.vn, chauleduc@gmail.com
GVC.TS. Đỗ Hữu Đạo : Trưởng bộ môn

GVC.TS. Đỗ Hữu Đạo

Trưởng bộ môn

0914000545 dhdao@dut.udn.vn, huudaod1203@gmail.com
GVC.ThS. Lê Xuân Mai : Thỉnh giảng

GVC.ThS. Lê Xuân Mai

Thỉnh giảng

0913402569 lxmai@dut.udn.vn, lexuanmai_dhbk@yahoo.com.vn
ThS. Lê Văn Định : Cán bộ giảng dạy

ThS. Lê Văn Định

Cán bộ giảng dạy

0913418530 lvdinh@dut.udn.vn, levandinhg@gmail.com
TS. Bạch Quốc Tiến : Cán bộ giảng dạy

TS. Bạch Quốc Tiến

Cán bộ giảng dạy

0905104358 bqtien@dut.udn.vn, tienquocbach@gmail.com
ThS. Nguyễn Thu Hà : Cán bộ giảng dạy

ThS. Nguyễn Thu Hà

Cán bộ giảng dạy

0905470047 ntha@dut.udn.vn, thuhabkdn@gmail.com
ThS.NCS. Đoàn Việt Lê : NCS tại Úc

ThS.NCS. Đoàn Việt Lê

NCS tại Úc

0905750555 dvle@dut.udn.vn, doanvietle@gmail.com
ThS. Trần Khắc Vỹ : Cán bộ giảng dạy

ThS. Trần Khắc Vỹ

Cán bộ giảng dạy

0905800161 tkvi@dut.udn.vn, trankhacvi@gmail.com
ThS. Phạm Văn Ngọc : NCS tại Úc

ThS. Phạm Văn Ngọc

NCS tại Úc

0986805444 pvngoc@dut.udn.vn, vanngoc87@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Phương Khuê : Cán bộ PTN

ThS. Nguyễn Thị Phương Khuê

Cán bộ PTN

0937499457 ntpkhue@dut.udn.vn, nguyenthiphuongkhue@gmail.com
KS. Phan Đức Tâm : Cán bộ giảng dạy

KS. Phan Đức Tâm

Cán bộ giảng dạy

0949800777 pdtam@dut.udn.vn, phantambk@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến : Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

Cán bộ giảng dạy, Giáo vụ khoa

0977523959 ntnyen@dut.udn.vn, ngocyendc@gmail.com
GVC.TS. Huỳnh Phương Nam : Thỉnh giảng

GVC.TS. Huỳnh Phương Nam

Thỉnh giảng

0914000357 hpnam@dut.udn.vn, hphuongnam@gmail.com
GVC.ThS. Lê Xuân Chương : Thỉnh giảng

GVC.ThS. Lê Xuân Chương

Thỉnh giảng

0935727123 lxchuong@dut.udn.vn, lxchuong_dn@yahoo.com
ThS. Nguyễn Thị Tuyết An : Thỉnh giảng

ThS. Nguyễn Thị Tuyết An

Thỉnh giảng

0913407868 nttan@dut.udn.vn, tuyetanx3@yahoo.com.vn
ThS. Đỗ Thị Phượng : Cán bộ giảng dạy

ThS. Đỗ Thị Phượng

Cán bộ giảng dạy

0906117102 dtphuong@dut.udn.vn, phuongvl2007@yahoo.com
KS. Nguyễn Văn Quang : Cán bộ giảng dạy

KS. Nguyễn Văn Quang

Cán bộ giảng dạy

01219336151 nvquang@dut.udn.vn, nvquangbm@gmail.com
KS. Nguyễn Tiến Dũng : Cán bộ giảng dạy

KS. Nguyễn Tiến Dũng

Cán bộ giảng dạy

0935231577 ntdung@dut.udn.vn, nguyentiendung261@gmail.com
KS. Vũ Hoàng Trí : Cán bộ PTN

KS. Vũ Hoàng Trí

Cán bộ PTN

vhtri@dut.udn.vn, hoangtri07vlbk@gmail.com