Thông báo liên quan đến đợt làm ĐATN HK1/2019-2020

Giáo vụ khoa gửi đến sinh viên làm đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1/2019-2020 các thông báo sau (cả ngành KTXD CTGT và CNKT VLXD) (đang cập nhật…):

  • Phân công Giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành cầu:

Download (PDF, 71KB)

Download (PDF, 195KB)

Download (PDF, 299KB)

  • Phân công Giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp chuyên ngành đường (26/8/2019):

– Sinh viên liên hệ GVHD 1 theo số điện thoại đã ghi trong bảng phân công để biết thời gian, địa điểm nhận nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp.

– Danh sách phân công như sau:

Download (PDF, 243KB)

  • Bộ môn Đường ôtô – Đường thành phố thông báo về đăng ký nhóm làm chung ĐATN đến 21h ngày 25/8/2019:

Còn các sinh viên sau chưa đăng ký nhóm:

Phạm Tấn Huy 13X3A
Phạm Duy Khoa 14X3A
Lê Thế Vương Anh 15X3C
Trần Công Đạt 15X3B
Phan Chí Công 15X3C
Trần Thị Trà My 15X3C
Đoàn Ngọc Phú 14X3B

Danh sách chi tiết như sau:

Download (PDF, 133KB)

  • Thông báo của Bộ môn Đường ô tô – Đường thành phố về việc đăng ký nhóm ĐATN (nhóm 2SV):

Bộ môn tổ chức đăng ký nhóm (2 sinh viên làm 1 đồ án) trực tiếp tại Văn phòng Bộ môn A318, lúc 9h15-10h00 và 14h00-15h00 ngày mai thứ 7-24/8/2019.

  • Quy định liên quan đến đồ án tốt nghiệp:

https://dutudn-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntcuong_dut_udn_vn/EfKROVAPeytBvIHlPDOh0G8BaZfe9ind-4k8gp6us7f8Qg?e=MZOJpg

  • Thông báo và biểu mẫu đề tài NCKH sinh viên:

https://dutudn-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/ntcuong_dut_udn_vn/EStsnVWGDbFNvrmQg9MDF1ABlMxXi4zCePwSOIhHiLmqig?e=Xvmuaq

  • Kế hoạch thực hiện đồ án:

Download (PDF, 215KB)

  • Danh sách đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp đến (23/8/2019):

Download (PDF, 187KB)

(Thông tin tổng hợp)