Danh sách SV khóa 2012 nhận học bổng khuyến khích học tập đợt tốt nghiệp HK II/2016-2017

Danh sách sinh viên khóa 2012 nhận học bổng khuyến khích học tập đợt tốt nghiệp học kỳ II năm học 2016-2017 (xem link đính kèm)

https://app.box.com/s/bcg7fgea6kfk6s1p8y3lqtezf5oozmkl

Theo thông báo Ban Chủ nhiệm Khoa.