Giấy mời quý cơ quan, doanh nghiệp, cựu sinh viên, cựu học viên dự hội thảo “Góp ý cho khung chương trình đào tạo BIM&Al”

Ban chủ nhiệm khoa