Quy định trình bày thuyết minh và bản vẽ đối với đồ án môn học và ĐATN (Bộ môn Cầu – Hầm)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Mẫu khung bản vẽ, bìa bản vẽ, thuyết minh sinh viên xem tại đường dẫn bên dưới:

https://dutudn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/phnam_dut_udn_vn/EnxccXNlZeNIiJeaXsvLqaQB_RpySmQurBmhpNrNpNy74w?e=Q9AeSx