Seminar khoa học cấp khoa 4.2022

Kính mời thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm tham dự Seminar cấp Khoa gồm 4 báo cáo của thầy cô Khoa Xây dựng Cầu đường:

*** Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán phân bố nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa ở khu vực Đà Nẵng. Người báo cáo: NCS. Trần Thị Thu Thảo (13h30-14h00).

*** So sánh hành vi lái xe không an toàn tại nút giao của người đi xe máy và tài xế công nghệ. Người báo cáo: TS. Nguyễn Phước Quý Duy (14h00-14h30).

*** Ứng dụng xi măng vi sinh để tăng cường tính chất cơ lý của vật liệu rời nhằm thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Người báo cáo: TS. Hoàng Phương Tùng (14h30-15h00).

*** Nghiên cứu đánh giá sức kháng uốn của khớp nối giữa các bản mặt cầu đúc sẵn sử dụng phương pháp neo bằng tấm thép đục lỗ. Người báo cáo: TS. Nguyễn Minh Hải (15h00-15h30).

*** Phân tích ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn có xét đến phân đoạn thi công. Người báo cáo: TS. Võ Duy Hùng và NCS. Nguyễn Tiến Dũng (15h30-16h00).

Thời gian: 13h30 -16h00, Thứ Năm 14.4.2022

Trực tuyến qua Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0baca487ba064f2a8e61b0b6521e461b%40thread.tacv2/1649728382300?context=%7b%22Tid%22%3a%2242350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429%22%2c%22Oid%22%3a%228cc64cfb-469e-417e-b15a-86f99d49d0cd%22%7d