28 C
Turan
HomeKhoa học Công nghệSeminar khoa học cấp khoa 4.2022

Seminar khoa học cấp khoa 4.2022

Kính mời thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm tham dự Seminar cấp Khoa gồm 4 báo cáo của thầy cô Khoa Xây dựng Cầu đường:

*** Nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán phân bố nhiệt độ trong mặt đường bê tông nhựa ở khu vực Đà Nẵng. Người báo cáo: NCS. Trần Thị Thu Thảo (13h30-14h00).

*** So sánh hành vi lái xe không an toàn tại nút giao của người đi xe máy và tài xế công nghệ. Người báo cáo: TS. Nguyễn Phước Quý Duy (14h00-14h30).

*** Ứng dụng xi măng vi sinh để tăng cường tính chất cơ lý của vật liệu rời nhằm thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Người báo cáo: TS. Hoàng Phương Tùng (14h30-15h00).

*** Nghiên cứu đánh giá sức kháng uốn của khớp nối giữa các bản mặt cầu đúc sẵn sử dụng phương pháp neo bằng tấm thép đục lỗ. Người báo cáo: TS. Nguyễn Minh Hải (15h00-15h30).

*** Phân tích ảnh hưởng của hàm lượng xi măng đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn có xét đến phân đoạn thi công. Người báo cáo: TS. Võ Duy Hùng và NCS. Nguyễn Tiến Dũng (15h30-16h00).

Thời gian: 13h30 -16h00, Thứ Năm 14.4.2022

Trực tuyến qua Ms Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0baca487ba064f2a8e61b0b6521e461b%40thread.tacv2/1649728382300?context=%7b%22Tid%22%3a%2242350984-d0f6-4a38-978a-aa84e495e429%22%2c%22Oid%22%3a%228cc64cfb-469e-417e-b15a-86f99d49d0cd%22%7d

latest articles

explore more