Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất khóa 2015

Giáo vụ khoa thông báo kế hoạch phát chứng chỉ Giáo dục thể chất khóa 2015 như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo Giáo vụ khoa