THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÁC ĐỢT THỰC TẬP (TỐT NGHIỆP, CÔNG NHÂN, NHẬN THỨC)

Khoa thông báo đến toàn thể các SV tham gia các đợt thực tập trong HK 2 năm 2019-2020 với các nội dung sau:

– Thời gian triển khai thực tập

– Thời gian, địa điểm phổ biến kế hoạch thưc tập

Xem chi tiết trong file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GVK.