Thông báo kế hoạch phổ biến Thực tập Công nhân (khóa 2016) và Thực tập Tốt nghiệp (khóa 2014) tháng 11/2018

Thông báo kế hoạch phổ biến Thực tập Công nhân (khóa 2016) và Thực tập Tốt nghiệp (khóa 2014) ngày 12/11/2018 như sau:
1/ Thực tập công nhân 16X3 :
     Thời gian : Bắt đầu lúc 8h30
     TTCN bên BM Cầu           :  F206
      TTCN bên BM Đường      :  F207
2/ Thực tập tốt nghiệp 14X3
      Thời gian : Bắt đầu lúc 8h30
      TTTN bên BM Cầu         : F210
       TTTN BM Đường           : F308
Theo Giáo vụ khoa