THÔNG BÁO số 02 về nộp các giấy chứng nhận nghĩa vụ quân sự

THÔNG BÁO số 02 về nộp các giấy chứng nhận nghĩa vụ quân sự:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)