Thông báo tổ chức ngày hội việc làm Sinh viên Đại học Đà Nẵng 2019

Thông báo tổ chức ngày hội việc làm Sinh viên Đại học Đà Nẵng 2019 như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo ban chủ nhiệm khoa