Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH tư vấn năng lượng VATEC, tỉnh Khánh Hòa