Thông báo tuyển dụng Kỹ sư xây dựng của Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam

Thông tin tuyển dụng từ Trường Đại học Bách khoa như sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa XDCĐ