Thông báo tuyển dụng nhân sự thực hiện công tác Thí nghiệm – Kiểm định tại phòng thí nghiệm Trọng điểm đường bộ II

Thông tin chi tiết như sau: