Thông báo xét cấp học bổng Tokai Kogyo 2016

Phòng Công tác Sinh viên triển khai chương trình học bổng của Tập đoàn Tokai Kogyo năm 2016, như sau:
– Số lượng: 10 suất
– Giá trị: 300USD/1 suất
Nội dung công văn:
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)