28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp HK1/2018-2019

Thông tin Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp HK1/2018-2019

Khoa thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp HK1/2018-2019. Yêu cầu sinh viên nhận ĐATN chuyên ngành ngành đường liên hệ Văn phòng khoa để đăng ký nhóm làm ĐA trong sáng mai 30/8/2018.

TT Hoten TenLop DiemTBTL SoTCThieu Chuyên ngành
4 Nguyễn Quyết Đạt 11X3B 2.02 3 Cầu
5 Lê Viết Thanh 11VLXD 1.99 0 VLXD
45 Trịnh Đăng Khoa 12VLXD 2.07 3 VLXD
46 Nguyễn Hoàng Nghĩa 12X3A 2.09 4 Đường
47 Nguyễn Hạnh 12X3B 2.21 2 Đường
48 Lê Công Nghệ 12X3C 1.94 4 Đường
49 Nguyễn Công Quý 12X3C 2.57 2 Đường
181 Trịnh Trần Không Động 13VLXD 2.04 3 VLXD
182 Hoàng Triều Dương 13VLXD 2.09 3 VLXD
183 Lê Văn Hiếu 13VLXD 2.23 1 VLXD
184 Võ Lê Sinh 13VLXD 1.93 3 VLXD
185 Lê Văn Nhân 13X3A 2.47 0 Cầu
186 Nguyễn Văn Phong 13X3A 1.99 2 Đường
187 Nguyễn Quốc Tú 13X3A 1.95 0 Đường
188 Lê Văn Vũ 13X3A 2.64 0 Đường
189 Lê Thành Đạt 13X3B 1.95 0 Đường
190 Đàm Văn Quốc Hoàng 13X3B 2.05 0 Đường
191 Trần Bá Lưu 13X3B 2.01 0 Cầu
192 Trần Hữu Quang 13X3B 2.23 0 Đường
193 Võ Lê Quốc Việt 13X3B 2.10 0 Đường
194 Nguyễn Phước Vinh 13X3B 2.41 0 Cầu
195 Trần Dương Nam 13X3C 2.09 0 Đường
196 Nguyễn Văn Phát 13X3C 2.10 0 Đường

 

Cập nhật phân công đồ án tốt nghiệp học kỳ 1/2018-2019; Sinh viên có tên liên hệ với Giảng viên hướng dẫn 1 để nhận nhiệm vụ:

Ngành CNKT VLXD:

STT SINH VIÊN LỚP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1 Lê Viết Thanh 11 VLXD GVC.TS. Huỳnh Phương Nam
2 Trịnh Đăng Khoa 12 VLXD GVC.TS. Huỳnh Phương Nam
3 Võ Lê Sinh 13VLXD GVC.TS. Huỳnh Phương Nam
4 Hoàng Triều Dương 13VLXD GVC.TS. Huỳnh Phương Nam
5 Lê Văn Hiếu 13VLXD ThS. Nguyễn Tiến Dũng
6 Trịnh Trần Không Động 13VLXD ThS. Nguyễn Tiến Dũng

 

Ngành KTXD CTGT:

Hoten TenLop DiemTBTL SoTCThieu Chuyên ngành Nhóm GVHD Phần 1 GVHD Phần 2
Nguyễn Quyết Đạt 11X3B 2.02 3.0 Cầu ThS Lê Văn Lạc ThS Lê Văn Lạc
Nguyễn Hoàng Nghĩa 12X3A 2.09 4.0 Đường N6 ThS. Trần Thị Phương Anh ThS. Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Công Quý 12X3C 2.57 2.0 Đường N6 ThS. Trần Thị Phương Anh ThS. Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Hạnh 12X3B 2.21 2.0 Đường N5 ThS. Võ Hải Lăng ThS. Trần Thị Thu Thảo
Lê Công Nghệ 12X3C 1.94 4.0 Đường N5 ThS. Võ Hải Lăng ThS. Trần Thị Thu Thảo
Lê Văn Nhân 13X3A 2.47 0.0 Cầu ThS Lê Văn Lạc ThS Lê Văn Lạc
Nguyễn Văn Phong 13X3A 1.99 2.0 Đường N3 ThS. Trần Thị Phương Anh ThS. Nguyễn Thanh Cường
Trần Dương Nam 13X3C 2.09 0.0 Đường N3 ThS. Trần Thị Phương Anh ThS. Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Quốc Tú 13X3A 1.95 0.0 Đường N1 ThS. Trần Thị Phương Anh ThS. Trần Thị Thu Thảo
Lê Văn Vũ 13X3A 2.64 0.0 Đường N1 ThS. Trần Thị Phương Anh ThS. Trần Thị Thu Thảo
Lê Thành Đạt 13X3B 1.95 0.0 Đường N2 ThS. Võ Hải Lăng ThS. Nguyễn Thanh Cường
Nguyễn Văn Phát 13X3C 2.10 0.0 Đường N2 ThS. Võ Hải Lăng ThS. Nguyễn Thanh Cường
Đàm Văn Quốc Hoàng 13X3B 2.05 0.0 Đường N4 ThS. Võ Hải Lăng ThS. Trần Thị Thu Thảo
Trần Bá Lưu 13X3B 2.01 0.0 Cầu ThS Lê Văn Lạc ThS Lê Văn Lạc
Trần Hữu Quang 13X3B 2.23 0.0 Đường N4 ThS. Võ Hải Lăng ThS. Trần Thị Thu Thảo
Võ Lê Quốc Việt 13X3B 2.10 0.0 Đường N7 ThS. Võ Hải Lăng ThS. Trần Thị Thu Thảo
Nguyễn Phước Vinh 13X3B 2.41 0.0 Cầu ThS Lê Văn Lạc ThS Lê Văn Lạc

 

Cập nhật kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp:

STT NỘI DUNG GiỜ  NGÀY PHÒNG
0 Nộp đơn xét giao ĐATN,
đăng ký ngành
14h Trước 28/8/18 VP Khoa
1 Kiểm tra, đối chiếu điểm 30/8/2018 VP Khoa
2 Thông báo danh sách nhận ĐATN 31/8/2018 VP Khoa
3 Giao nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp 9h00 4/9/2018 VP bộ môn
4 Thông qua 50% 8h00 26/10/2018 VP bộ môn
5 Thông qua 90% 8h00 7/12/2018 VP bộ môn
6 Nộp  đồ án tốt nghiệp 8h00 18/12/2018 VP bộ môn
7 Chấm sơ khảo 8h00 25/12/2018 VP bộ môn
8 Trả đồ án cho Sinh viên 9h00 25/12/2018 VP bộ môn
9 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp (dự kiến) 7h00 27 – 28/12/2018 Xin phòng

Mọi chi tiết liên hệ thầy Lăng – Giáo vụ khoa: 0905136946

Theo GV khoa

latest articles

explore more