Thư mời 40 năm thành lập khoa XD, 30 năm ngành XDCĐ & 20 năm Khoa XDCĐ

Hiện nay Ban tổ chức lễ kỷ niệm đang chuyển thư mời đến tận tay các cựu sinh viên, học viên Khoa Xây dựng Cầu đường.