Tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2014

Thông báo tuyển sinh đi học đại học tại Liên bang Nga năm 2014:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Các phụ lục đính kèm