Chương trình Học bổng chính phủ Canada dành cho sinh viên trao đổi tại Đại học Quebec, Montreal

Phòng KHCN&HTQT thông báo về Chương trình Học bổng chính phủ Canada dành cho sinh viên trao đổi tại Đại học Quebec, Montreal. Thời hạn gửi hồ sơ qua email đến ngày 01/4/2018.

Thông tin chi tiết về hồ sơ và mẫu đăng ký vui lòng xem trong file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)