Công ty TNHH Nam Việt, tỉnh Quảng Bình thông báo tiếp nhận sinh viên mới tốt nghiệp

Công ty TNHH Nam Việt, tỉnh Quảng Bình thông báo tiếp nhận sinh viên mới tốt nghiệp. Nội dung chi tiết như sau:

Ban chủ nhiệm khoa