Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp K2013 – ngành đường

Bộ môn đường gửi thông báo Danh sách phân công thực tập tốt nghiệp K2013 – ngành đường. SInh viên tập hợp nhóm rồi phân công người liên hệ với GVHD để biết kế hoạch đến nơi thực tập.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)