Danh sách sinh viên bị thôi học thuộc khoa Xây dựng cầu đường HK 2 2016-2017

GVK gửi danh sách sinh viên bị buộc thôi học trong học kỳ 2 năm học 2016-2017.
Các bạn sinh viên có trên trong danh sách kiểm tra và sớm có phản hồi về gvk.
Trân trong!

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)