Danh sách sinh viên khoa XDCĐ nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Chúc mừng 45 sinh viên của Khoa đã được xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 với các mức học bổng giá trị 100%, 120% và 150% học phí.

Ban chủ nhiệm Khoa