Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 (dự kiến)

Phòng Công tác sinh viên kính gửi Khoa danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 (dự kiến). Kính đề nghị Khoa kiểm tra và phản hồi trực tiếp với chuyên viên Phạm Trần Anh Trọng – Phòng CTSV (A108) trước 16h00 ngày 16/11/2020. Nhà trường sẽ họp xét cấp học bổng KKHT vào thứ 4 ngày18/11/2020.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Giáo vụ khoa