Kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 2015-2016

Giáo vụ khoa xin thông báo kế hoạch triển khai đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2015-2016

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Trân trọng!