Kế hoạch triển khai thực tập nhận thức khóa 11X3 kỳ 2 năm 2014-2015

Giáo vụ khoa thông báo đến Sinh viên khóa 11X3!

Các bạn sinh viên lưu ý kế hoạch triển khai thực tập nhận thức để triển khai.

Yêu cầu sinh viên phải có mặt đầy đủ trong tất cả thời gian trên!

Trân trọng!

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)