Nộp bằng tốt nghiệp PTTH đối với sinh viên khóa 2012-2017 và bổ sung hồ sơ của sv khóa 2013-2018

Thông báo vê việc nộp bằng tốt nghịệp PTTH đối với sinh viên khóa 2012-2017 và bổ sung hồ sơ của sv khóa 2013-2018

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)