Sửa đổi quy định “Liêm chính học thuật” trường Đại học Bách Khoa năm 2019

Nội dung sửa đổi quy định “Liêm chính học thuật” trường Đại học Bách Khoa năm 2019:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa