Thông báo học bổng GE Foundation Scholar Leaders

Phòng Công tác Sinh viên thông báo chương trình học bổng thường niên do quỹ GE thành lập được triển khai lần thứ 10 tại Việt Nam cho sinh viên năm thứ 1 như sau:
– Giá trị: 3.000USD liên tiếp 3 năm học đại học (1000USD/1 năm).
– Thời hạn: 15/04/2016 (tính theo dấu bưu điện).
Chi tiết xem file đính kèm.
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)