Thông báo thời gian hết hạn đào tạo các lớp cao học

Thông báo về thời gian hết hạn đào tạo các lớp Cao học:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)