Thông báo triển khai các đợt thực tập trong học kỳ học kỳ 2 năm học 2018-2019

Khoa xây dựng cầu đường thông báo thông tin các đợt thực tập trong học kỳ học kỳ 2/18-19 như sau:

1/ Kế hoạch phổ biến thực tập:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

2/ Phân công thực tập (chuyên ngành đường ôtô, chuyên ngành Cầu và ngành VLXD các Bộ môn phụ trách sẽ thông báo riêng sau)

  • Phân công thực tập tốt nghiệp (chuyên ngành đường ôtô)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
  • Phân công thực tập công nhân (chuyên ngành đường ôtô)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

3/ Chương trình thực tập nhận thức và phân công đoàn thực tập

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ban chủ nhiệm khoa