28 C
Turan
HomeThông báo giáo vụThông tin cho sinh viênThông báo về việc nộp kết quả đánh giá rèn luyện của...

Thông báo về việc nộp kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên các khóa 06,07,08,09,11LT,12LT chưa ra trường.

Thông báo :

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (405:Method Not Allowed)

latest articles

explore more