Thông báo về việc nộp kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên các khóa 06,07,08,09,11LT,12LT chưa ra trường.

Thông báo :

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)