Thông báo về việc tập huấn đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2017 – 2018

Gửi Ban cán sự các lớp thông báo về việc tập huấn đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2017-2018 (xem file đính kèm).

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Theo Giáo vụ khoa