Thông báo xét chọn học bổng Penguin 2015

Phòng Công tác sinh viên nhận được thông báo triển khai chương trình học bổng Penguin cho sinh viên từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 như sau:

– Số lượng: 05 suất
– Giá trị: 1200USD/1 suất
– Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/09/2015.

Nội dung chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)