Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về lớp học phần

Kể từ học kỳ 2 năm học 2014-2015, nhà trường sẽ tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các lớp học phần.

Thông tin cụ thể mong các bạn lưu ý ở nội dung sau:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)