Video Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Bách khoa lần thứ nhất, 3/2021