Thông tin tuyển dụng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt, Đà Nẵng

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt cần tuyển 05 kỹ sư xây dựng cầu đường (2 cầu, 3 đường) và 05 kỹ sư vật liệu xây dựng, 03 kỹ sư kinh tế xây dựng quản lý dự án. Thông tin chi tiết như sau:

Ban chủ nhiệm khoa